Nagradna aktivacija “Dan kafe”
j

Pravila učešća u nagradnoj aktivaciji

OPŠTA PRAVILA NAGRADNE AKTIVACIJE – “Dan kafe” (u daljem tekstu: “Konkurs”)

ORGANIZATOR

Organizator nagradnog Konkursa je privredno društvo „Strauss Adriatic“ d.o.o. 22310 Šimanovci, ul. Miloša Obilića br.41, MB:06299997, PIB:100001087  (u daljem tekstu: “Organizator”).

2. VREME TRAJANJA I SVRHA NAGRADNOG KONKURSA

Konkurs se organizuje preko zvanične Facebook stranice C kafe u periodu od 01.10.2021. u 09:30h do 01.10.2021. godine u 23:59h.

3. MESTO ORGANIZOVANJA NAGRADNOG KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije, a pravo učestvovanja imaju isključivo punoletni građani sa prijavljenim prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije.

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U KONKURSU

Potrebno je da učesnik Konkursa dostavi fotografiju kako voli da ugosti nekoga uz C kafu u komentaru Facebook objave na C kafa Facebook strani.

Učestvovanje sa lažnih profila je zabranjeno. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice bilo koje vrste (slanje identičnih fotografija od strane različitih učesnika, lažni profil i sl.) od strane jednog ili više korisnika mreže, organizator zadržava pravo da od istih traži više dokaza radi potvrde autorskog sadržaja i validnosti posedovanja fotografije i da ih u slučaju potvrde zloupotrebe diskvalifikuje.

5. MEHANIZAM KONKURSA

Svi učesnici Konkursa treba da pošalju autorsku fotografiju i recept putem Facebook stranice C kafa – Za sva vremena.

Više učesnika na istoj adresi koji dostave identičnu fotografiju će se smatrati jednim dobitnikom. Kao kriterijum za određivanje dobitnika će se uzeti u obzir kreativnost dostavljene fotografije.

Dobitnik nagrade će putem Facebook stranice dobiti obaveštenje da dostavi sledeće podatke: ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, i broj mobilnog telefona za potrebe provere. U slučaju da dobitnik iz bilo kog razloga odbije poklon, ili ga Organizator, iz bilo kog razloga ne bude mogao kontaktirati koristeći kontakt podatke koje mu je dobitnik dostavio, Organizator neće biti u obavezi da mu dodeli nagradu. Organizator nije odgovoran za slučaj da je dobitnik dao pogrešne lične podatke.

6. NAGRADE

Petnaest (15) korisnika koji ispune navedene uslove nagradnog konkursa biće nagrađeni sa C kafa nagradnim paketom, a poklon će biti isporučen na kućnu adresu najkasnije do 21. oktobra 2021. godine. Izbor liste korisnika koji ispunjavaju uslove nagradnog konkursa odrediće stručni žiri koji čine predstavnici kompanija Strauss Adriatic i Kreativa Unlimited najkasnije do 07.10.2021. godine. Ukupan fond nagrada je ograničen i iznosi petnaest (15) C kafa nagradnih paketa.

7. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

U nagradnom Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji Konkursa, kao ni članovi užih porodica ovih lica. Prijavljivanjem za učešće na Konkursu, učesnici prihvataju u celosti ova Pravila. Učesnici slanjem svojih podataka daju pristanak za obradu ličnih podataka u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012).

8. LIČNI PODACI

Prijavljivanjem za učešće na Konkursu, učesnik daje saglasnost Organizatoru da njegove lične podatke Organizator može da prikuplja i obrađuje u marketinške svrhe, te za potrebe statističke obrade. Lični podaci biće korišćeni u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka i isključivo za navedenu svrhu. Učesnik je ovlašćen da se u svakom trenutku usprotivi korišćenju svojih ličnih podataka u marketinške svrhe, te da zahteva da mu se omogući uvid, dopuna, ispravka i brisanje ličnih podataka, kao i da povuče datu saglasnost. Ostvarivanje prava na brisanje ličnih podataka učesnika, te povlačenje date saglasnosti smatraće se odustankom od učešća na konkursu. Navedena prava učesnik može ostvariti slanjem takvog zahteva Organizatoru putem mejla info@ckafa.rs ili u Inbox Facebook stranice C Kafa – Za sva vremena.

9. PITANJA, ŽALBE I REKLAMACIJE

Za sva potencijalna pitanja, žalbe i reklamacije, učesnik može stupiti u kontakt sa Organizatorom putem e-mail adrese info@ckafa.rs, kontakt forme na sajtu www.ckafa.rs i Facebook stranice C kafa – Za sva vremena.

10. PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na e-mail adresi info@ckafa.rs ili Facebook stranici C kafe.

U Beogradu, 01.10.2021.godine