Davanje saglasnosti na C kafa zvaničnoj Facebook stranici (Inbox) ili putem info@ckafa.rs za objavljivanje sadržaja na platformi ckafa.rs, najpre garantujete dostavljanjem takvih sadržaja neće biti prekršeno bilo koje autorsko, drugo pravo intelektualne svojine, niti bilo koje drugo pravo trećeg lica, te se saglašavate da preuzimate punu odgovornost za takvu garanciju, što uključuje nadoknadu bilo koje štete koju Strauss Adriatic može pretrpeti zbog toga što bi se moglo ispostaviti da se korišćenjem sadržaja od strane Strauss Adriatic, na način dalje predviđen, krši bilo koje pravo bilo kog trećeg lica.

Uz davanje prethodno pomenute saglasnosti, prenosite na Strauss Adriatic bez naknade, isključivo, vremenski i prostorno neograničeno imovinsko autorsko pravo na sadržaju, koji prenos prava omogućiti da Strauss Adriatic bez Vašeg pristanka, prethodnog ili naknadnog takve sadržaje (1) objavljuje na nalozima Strauss Adriatic na društvenim mrežama/platformama Facebook i Instagram, (2) objavljuje na internet stranici Strauss Adriatic, i (3) iskoristi sadržaje u katalozima, brošurama i flajerima koje izdaje Strauss Adriatic za svoje poslovne i promotivne potrebe, te da (4) na svaki drugi način, ne remeteći moralna autorska prava Vas kao autora, koristi takve sadržaje u komercijalne i druge svrhe.